VEDTÆGTER

FOR

GL. HASSERIS CYKELKLUB.

 
§ 1. Klubbens formål er at pleje interessen for motionscykling ved sportslige og
sociale arrangementer.
 
§ 2. Klubben er medlem af DCU-motion og herigennem tilknyttet område
nord/midtjylland.Klubben og dens medlemmer er dermedunderkastet de love og regler der er fastsat af DCU og DCU-motion. Klubben er hjemmehørende i Aalborg Kommune.
 
§3. Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motioncykling.
 
§ 4. a. Indskud og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
b. Kontingentet indbetales inden 5. maj i kalenderåret.
c. Indbetalinger betales som hovedregel til klubben bankkonto.
d. Udmeldelse skal ske skriftlig inden 1. maj til kasseren.
e. Har et medlem ikke betalt kontingent, kan vedkommende slettes
som medlem.
 
§ 5. Generalforsamlingen, der er øverste myndighed, afholdes i årets 1. kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det
påkrævet, eller 1/5 af medlemmerne ønsker det.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel (mail og/eller hjemmeside).
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 6. Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem
ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
 
§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer samt
3 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueres af den valgte bestyrelse.
Formand og 2 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlemmer modsat år.
Revisor, revisorsupleant og bestyrelsessupleant vælges hvert år.
 
§ 8. Dagsorden for generalforsamlingen:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab i det forløbne år(kalenderåret).
4.Behandling af indkomne forslag.
5.Fastsættelse af kontingent.
6.Valg af bestyrelse.
7.Valg af suppleanter.
8.Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.Årets arrangementer
10.Eventuelt.
 
§ 9. Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinærgeneralforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af
medlemmerne fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Ellers indkaldes til endnu en generalforamling, hvor simpelt flertal er
afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel
kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller humanitære formål.
 
§ 10. Regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Klubbens midler indsættes på klubbens
bankkonto. Kasseren skal på forlangende forevise regnskab, bøger, bilag m.v.
samt den kontante kassebeholdning for klubbens formand og revisor.
 
Vedtægterne er gældende fra den 07/10-2011 og erstatter tidligere vedtægter