VEDTÆGTER FOR GL. Hasseris Cykelklub

§ 1 NAVN:
Klubbens navn er Gl. Hasseris Cykelklub.
Hjemsted: 9000 Aalborg, Aalborg Kommune. Stiftet 27.11 1999.
CVR: 33909594

§ 2 FORMÅL:
Klubbens formål er at pleje interessen for motionscykling ved sportslige og sociale
arrangementer.

§ 3 MEDLEMMER:
Som medlemmer i klubben kan optages enhver person, der tilslutter sig klubbens formål og som
er fyldt 18 år.

§ 4 KONTINGENTER:
1) Kontingent og indskud fastsættes på den årlige generalforsamling.
2) Kontingent indbetales inden d. 5. maj i kalenderåret til klubbens bankkonto.
3) Ved kontingentrestance kan et medlem slettes af medlemslisten, såfremt der efter
rykkerskrivelse stadig ikke betales kontingent.
4) Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. maj til kassereren.
5) Et medlem kan ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil, og når 3/4 af
bestyrelsens medlemmer stemmer for det. Eksklusionen kan dog først iværksættes, efter at det
pågældende medlem har fået lejlighed til at udtale sig. Eksklusionen kan indankes for den
næstfølgende ordinære generalforsamling, hvor den optages på dagsordenen som et særligt punkt.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages
som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved
beslutning om eksklusion.

§ 5 BESTYRELSE:
1) Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til en hver tid hørende formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen
medlemmer i klubben og dennes bestyrelse kan kautionere for klubbens forpligtigelser.
2) Bestyrelsen består af formand og kasserer samt tre medlemmer.
3) Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv i forhold til opgavefordeling.
4) Formand og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kasserer og et bestyrelsesmedlem
er på valg i lige år.
5) Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af valgperioden, konstitueres et nyt medlem ind til
den næste ordinære generalforsamling.
6) Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
7) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
8) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum tre medlemmer – heriblandt formanden
eller kassereren – er til stede.
9) Ved formandens fravær indtræder kassereren i dennes sted.
10) I tilfælde af stemmelighed har formanden (kassereren) den afgørende stemme.
11) Bestyrelsen afholder mindst x ordinære møder om året.
12) Bestyrelsen skal udarbejde referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige
begivenheder inden for klubben.
13) Klubben tegnes af bestyrelsen ved indgåelse af lejeaftaler, lån eller køb.

§ 6 FASTE UDVALG:
1) Beklædningsudvalg er ansvarlig for disponering af klubtøj. Udvalget består af minimum et
bestyrelsesmedlem og øvrige medlemmer der ønsker at bidrage.
2) Tur udvalg er ansvarlig for sikring af træningsruternes beskaffenhed samt tilrettelæggelse af
klubture i ind – og udland. Udvalget består af minimum et bestyrelsesmedlem og øvrige
medlemmer der ønsker at bidrage.
3) MTB-udvalg er ansvarlig for tilrettelæggelse af MTB træning og ture primært i vinterhalvåret.
Udvalg består af minimum et bestyrelsesmedlem og øvrige medlemmer der ønsker at bidrage.

§ 7 REGNSKAB:
1) Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
2) Regnskabet – forsynet med revisionspåtegning – forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
3) Kassereren anbringer klubbens kontante midler i pengeinstitut.

§ 8 REVISION:
1) Revisionen består af 1 medlem, der vælges ved den ordinære generalforsamling. Denne vælges
for et år ad gangen.
2) Udtræder revisor løbet af valgperioden, indtræder den for samme periode valgte suppleant for
resten af valgperioden.
3) Revisionen af klubbens regnskab skal være såvel kritisk som talmæssig, og det påhviler
endvidere revisoren mindst 1 gang årligt at foretage uanmeldt eftersyn af klubbens midler.

§ 9 GENERALFORSAMLING:
1) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2) Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal og indkaldes med mindst 14
dages varsel ved bekendtgørelse på hensigtsmæssig måde.
3) Dagsordenen bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingen ved opslag på klubbens
hjemmeside og relevante social media. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I sager, der ikke er optaget på
dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
4) Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
5) Stemmeret har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem af
klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
6) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne.
7) Afstemninger foretages ved håndsoprækning, men skal på forlangende foregå skriftligt.
8) En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer, dog jf. §14 og § 15.
9) Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, dog jf. § 11 og § 12.
10) Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende:
a) Valg af dirigent og referent
b) Aflæggelse af beretning om klubbens virke
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, jf. § 7
d) Fastlæggelse af årskontingent, jf. § 4
e) Indkomne forslag
f) Valg af formand eller kasserer, jf. § 5, stk. 3
g) Valg af bestyrelse, jf. § 5, stk. 4
h) Valg af revisor, jf. § 8, stk. 1
i) Valg af revisorsuppleant, jf. §8, stk.2
j) Årets arrangementer
k) Eventuelt

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde
skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordring hertil er kommet
bestyrelsen i hænde, ledsaget af den dagsorden der ønskes behandlet. Indkaldelse sker som ved
ordinær generalforsamling.

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRING:
Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

§ 12 KLUBBENENS OPLØSNING:
Klubbens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende generalsamlinger, som indkaldes
af den siddende bestyrelse. Klubben kan kun opløses, når ¾ af de fremmødte medlemmer
stemmer for det. I tilfælde af opløsning træffer den sidste generalforsamling bestemmelse om
klubbens midler og øvrige ejendom ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af klubbens
opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til fordel for cykelsporten eller humanitære
formål.